Škála aktivit

Služeb a.s. mohou v mnoha směrech využívat jak vrcholové řízení akciových společností - členů, tak odborné útvary organizací akcionářů od útvarů ekonomických, marketingových, obchodních, výrobních, technických, ekologických až po útvary strategického zaměření. Také vládním orgánům mohou činnosti Ocelářské unie a.s. pomáhat. V tomto směru již proběhla jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kterému jsou služby poskytovány smluvně, v menším rozsahu jsou poskytovány i ministerstvu hospodářství SR. Nutná a prospěšná je spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR, se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s Parlamentem ČR a jeho výbory, s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími orgány státu při tvorbě technické legislativy, kterou je třeba slaďovat s EU.

Podobně jako obdobné organizace v zahraničí, spolupracujeme se statistickými úřady ČR a SR. Ocelářská unie a.s. je garantem správnosti statistických údajů poskytovaných EU, WSA a některým dalším zahraničním společnostem, od kterých jsou získávány recipročně nám méně přístupné informace těmito společnostmi odborně zpracovávané.

V zájmu rychlého sbližování se s ocelářstvím v zahraničí je a.s. členem WSA (worldsteel association), t.j. mezinárodní instituce sdružující přední nestátní výrobce hutního materiálu ve světě. Svým akcionářům tím a.s. poskytuje rozhodující aktuální informace o hutnictví ve světě a zprostředkovává i další aktivity podnikané touto institucí.

  • Pro své akcionáře provádí společnost marketingové průzkumy a studie.
  • Systém informací o aktuálních otázkách ocelářství ve světě.
  • Dohody s některými zahraničními hospodářskými svazy a výměna informací, členství ve WSA a EUROFER.

Vytvořená společná platforma projednávání možnosti postupů v řešení aktuálních problémů a jednotné vystupování všude tam, kde to není v rozporu s hospodářskou legislativou, pomohly velmi pohotově řešit složité otázky postavení akcionářů na mezinárodním trhu oceli, prezentovat se na mezinárodních akcích jak obchodního, tak vědeckotechnického charakteru.

Velice významným pro působnost a.s. je hájení zájmů a obhajování ocelářství (včetně jeho nesporných specifik) v celé sféře hospodářské a průmyslové politiky. Rychlá reakce na vývoj průmyslu, ekonomiky a doporučovaná řešení jako výsledky analýz uplatňuje a.s. jak ke státní správě, tak k dalším institucím působícím právě ve formování, dotváření průmyslové politiky včetně legislativy.

Pracovníky Ocelářské unie, a.s. je rovněž zajišťována agenda Odvětvového svazu hutnictví železa, jako zájmového sdružení zaměstnavatelů a kolektivního člena Svazu průmyslu ČR a Hospodářské komory ČR (sněmu Živnostenských společenství).

Svaz se zabývá informační, koordinační a lobbystickou činností ve vztahu k výše uvedeným zaměstnavatelským organizacím a k orgánům státní správy. Jeho úloha do budoucna vzroste, ve vazbě na legislativní dořešení postavení odvětvových a živnostenských organizací, jako v zásadě neziskových organizací, poskytujících služby svým členům a plnící zároveň funkci garanta "čistoty podnikání v oboru".

Důležité jsou také vztahy k ocelářským společnostem obou republik, jejich podpora zejména nemateriálního charakteru, t.j. poskytování informační báze a odborné pomoci specialistů a organizační pomoci. Podobně je tomu ve vztahu k vysokým školám se studijním programem zaměřeným na přípravu odborníků pro hutní profese.

Daří se rozvíjet kontakty s tiskem, dobře se osvědčují i kontakty s poslanci k aktuálním otázkám legislativy přímo související s ocelástvím, např. k otázkám životního prostředí.

Svaz výrobců trubek (AVOT) samostatně reprezentuje výrobce trubek a služby jsou mu poskytovány aparátem společnosti. Tento svaz se stal přidruženým členem evropského svazu trubkařů ESTA.