Unie

Úvodní slovo

Minulost, současnost a budoucnost to jsou již proběhlé, právě prožívané a očekávané momenty vývoje. Jsou to vzpomínky, zážitky a nové naděje a očekávání. Při příležitosti konání workshopu "Ocelářství ČR před vstupem do EU" se management ocelářství České republiky pokusil o ztvárnění malého výseku z tohoto dění, který representuje české ocelářství.

Malý výsek z celku je však z pohledu českých ocelářů plnou náplní historie, současnosti i vize budoucnosti existence ocelářského průmyslu ČR. Proto Vám předkládáme průvodce českým ocelářstvím s krátkým připomenutím jeho řemeslné fáze až po současnost.

Zároveň Vás chceme seznámit s vizí budoucnosti naší branže, na jejímž základě současný management usiluje o přípravu podmínek i realizace dalšího rozvoje. Tato vize je významná právě při příležitosti zamyšlení se nad podmínkami vstupu ČR do EU. Při koncipování rozvoje ocelářského průmyslu ČR vychází management ocelářských společností z přesvědčení, že ČR se bude dále rozvíjet jako hospodářsky vyspělá země s výkonným průmyslem, stavebnictvím a zemědělstvím a že přitom bude muset intenzivněji budovat infrastrukturu, což by se mělo projevit v reálné úrovni spotřeby oceli odpovídající spíše horní části rozpětí spotřeby průmyslově rozvinutých zemí, tj. kolem 500 kg na obyvatele. V takovémto prostředí je úloha ocelářství nezastupitelná. To je základ, který dává reálnou výchozí šanci ocelářskému průmyslu ČR, aby se svými podnikatelskými aktivitami o podíl na této spotřebě konkurenčně ucházel v kombinaci s proexportními aktivitami.

To samo o sobě nejlépe vymezuje možnosti i nutnost samotného ocelářství usilovat o udržení se v konkurenčním pásmu výrobců, dodavatelů a zpracovatelů oceli a úlohu státu, kde je nutno zdůraznit především potřebu nastolení kurzu hospodářské politiky odpovídající standardu ve vyspělých zemích. Znamená to kromě jiného a lakonicky řečeno vytvářet v ekonomickém prostředí stimuly pro meziroční růst HDP alespoň ve výši 5 %.

Věříme, že jak textová tak interaktivní část této prezentace poskytne řadu informací, které Vás s českým ocelářstvím seznámí. Doufáme, že u orgánů státní správy získáme tam, kde je to v jejich kompetenci a možnostech podporu, že i bankovní sektor získává souhrnnější pohled na situaci i budoucí možnosti branže. Věříme také tomu, že dokážeme uspokojit požadavky našich odběratelů a že se v rozvoji budeme moci opřít také o domácí dodavatelské zázemí.

Děkujeme při této příležitosti všem obchodním partnerům, státní správě, poslancům parlamentu, pracovníkům institucí, s nimiž spolupracujeme za dosavadní plodné vztahy. Stejně musíme poděkovat svým zahraničním partnerům, ať již na úrovni svazů, nebo institucí.

Věříme, že Vám tato webovská prezentace poslouží coby užitečný zdroj informací o českém a slovenském hutnictví.

 


OSHŽ byl založen 22.3.1993. Je evidován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 4819