Investice, restrukturalizace

Stav restrukturalizace lze téměř obecně charakterisovat ještě stále spíše jako modernizační etapu v ocelářství, neboť zatím se v převážné míře uskutečnila fáze přizpůsobení objemu výroby možnostem odbytu. Byl to krok, který byl vyvolán rapidním poklesem potřeby oceli. Lze říci, že to byl první signál a povel k restrukturalizaci, dotkl se však více objemu výroby než samotných kapacit výroby, zejména jejich likvidace. Přesto však zejména v oblasti kontinuálního odlévání oceli a likvidace SM procesu došlo ke zlepšení struktury technologií výroby ve prospěch moderních a kompetitivních technologií.

Podíl SM pochodu výroby oceli poklesl z 17,89 % v r. 1989 na 4,57 % v r. 1995 a bude brzy zcela zlikvidován. Podíl kontinuálního odlévání oceli vzrostl v r. 1996 na 47 %, v r. 1998 dosáhne 60,87 % a cílově po r. 2000 více jak 80 %. Vysokému podílu dlouhých výrobků neodpovídá podíl výroby oceli v elektrických pecích 13.11 %. Podobně probíhají modernizační akce v oblasti válcoven. Největší modernizační akcí je výstavba tzv. minimillu v Nové huti, který zefektivní úsek výroby pásové oceli. Bude instalována pánvová pec, kontilití tenké bramy a vlastní válcovna pásů.. Tato investice sleduje více než záměr rozšíření výroby potřebu zvýšit její kvalitu a efektivnost.

V hodnotovém vyjádření dokumentuje vývoj růstu investic v českém hutnictví a jejich podíl na investicích celkem níže uvedená tabulka:

Hmotné investice v ČR (mil. Kč)

 1993
1994
1995
1996
1997
Výroba železa a oceli
5 8164 4964 6877 17910 010
Výroba kovů 9 42011 51810 6899 16812 506
Průmysl 106 510137 909156 918104 667180 873
Celkem 256 107332 629411 103478 700563 800

Rozvoj českého ocelářského průmyslu probíhá ve dvou paralelách

a) omezování resp. rušení zastaralých kapacit výroby

 • omezování resp. rušení zastaralých kapacit probíhá zatím rychleji u výroby oceli, kde v r. 1997 se její kapacita sníží na cca 8.8 mil. t. Proces rušení výroby na zastaralých kapacitách výroby lze charakterisovat tak, že do r. 1996 došlo k:
 • zastavení 2 tandemových pecí a většiny SM pecí u předvalkových válcovacích tratí se očekává rušení zastaralých tratí postupně s přechodem podniků na 100 % plynulého
 • odlévání oceli, u hotovních tratí postupně v závislosti na modernizaci vytypovaných válcovacích tratí nebo na výstavbě nových kapacit

b) modernizace a restrukturalizace

 • Na úseku výroby surového železa byla od 1.1.1997 vytvořena samostatná integrovaná jednotka pod názvem "Vysoké pece Ostrava, a.s." založená společnostmi Nová huť, a.s. a VÍTKOVICE, a.s.
 • Na úseku kontilití se předpokládá, že bude do konce r. 2000 v Nové huti, a.s. dosažen 100 % podíl kontinuálně odlité oceli, v Třineckých železárnách, a.s. koncem r. 1998
 • Na úseku výroby plochých výrobků se již realizuje nultá etapa minimill komplexu výroby za tepla válcovaných svitků náhradou za zastaralou technologii o kapacitě 1 mil. t v Nové huti, a.s.. Bude modernizována válcovací trať 3.5 kvarto včetně navazujících úpravárenských zařízení ve VÍTKOVICÍCH, a.s.
 • Na úseku výroby dlouhých výrobků je realizována modernizace nosných kapacit výroby pro válcovaný drát, kolejnice (dlouhodobý program) a sortiment středních a jemných profilů.
 • Celkový objem finančních prostředků, které musí být vloženy za účelem ekologie do staveb na ochranu životního prostředí, se odhaduje na 14 mld. Kč, ke kterým se přidružuje ještě dalších 5 až 10 mld. Kč na odstranění ekologických zátěží z předchozích činností. Kromě toho ještě podniky platí poplatky za znečištění životního prostředí. K dalšímu výraznému zpřísnění požadavků na ekologii dojde zřejmě v polovině r. 1998, kdy nabude plné účinnosti nový zákon o ovzduší. Tato skutečnost také napomohla k sjednání dohody mezi oběma ostravskými výrobci surového železa, podle jejíhož cílového ustanovení by měla být výroba surového železa ve VÍTKOVICÍCH, a.s. zcela vymístěna

K některým akcím konkrétně:

 • V oblasti rozvoje výrobní základny bylo v r. 1993 uvedeno do provozu blokové kontilití v Nové huti, a.s. s kapacitou 1.1 mil.t
 • v druhé polovině roku 1995 byla do zkušebního provozu uvedena dvě zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO) - bramové ZPO ve společnosti VÍTKOVICE s kapacitou 720 tis.t/rok, sochorové v Třineckých železárnách s kapacitou 1200 tis.t/rok.
 • v r. 1996 zahájily Třinecké železárny, a.s. válcování drátu procesem slitt-rolling a připravují tímto způsobem také výrobu betonářské oceli. Do provozu bylo uvedeno špičkové měřící a kontrolní zařízení pro zjišťování vnitřních a povrchových vad kolejnic
 • v r. 1996 byl ve VÍTKOVICÍCH, a.s. schválen projekt modernizace teplého úseku tratě 3.5 kvarto, jehož realizace má probíhat 48 měsíců v období mezi 1996 a 2000. Po modernizaci bude možno vyrábět tlusté plechy až do šířek 3300 mm, se zúženými tolerancemi a se zlepšením všech parametrů tlustých plechů. Sortiment výroby bude rozšířen o vysokopevné a mikrolegované oceli. v prvním čtvrtletí 1996 byla uvedena ve Válcovnách plechu, a.s. do provozu dělící linka, která zpracovává ocelové a pozinkované pásy v tloušťkách od 0.4 do 4 mm, vstupní šířky 200 až 1500 mm a pásy z nerezavějících ocelí v šířkách 400 až 1050 mm při hmotnosti svitků do 24 t.
 • v r. 1996 zahájila Nová huť, a.s. tzv. nultou etapu výstavby minimillu s cílem proinvestovat v tomto roce 1,3 mld. Kč. Celá minimill má stát 6,5 až 8 mld. Kč. Na ocelárnu by v tzv. první etapě měla navázat moderní válcovna pásu o kapacitě 1 mil. t. Celý komplex modernizace Nové huti, a.s. má stát cca 17.5 mld. Kč
 • v r. 1997 byla v Třineckých železárnách, a.s. provedena 1. etapa rekonstrukce a modernizace kontidrátové tratě s cílem zvýšení kvality vyráběného válcovaného drátu
 • 15. ledna 1998 byla zahájena výroba v první části společného podniku N.V. BEKAERT a ŽDB Bohumín. V roce 1998 má být vyrobeno 10 tis. t vláken dobetonu DRAMIX a 35.86 tis. t pozinkovaného drátu o průměru 1.6 až 4 mm. V roce 1999 to má být již 60 tis. t drátu a výrobků z drátu. Investice stála 50 mil. DEM. Rozestavěna je druhá část, která má být uvedena do provozu do konce roku 1998.
 • V rámci modernizace výroby pásů válcovaných za tepla bylo v prosinci 1997 V Nové huti, a.s. spuštěno do provozu zařízení plynulého odlévání oceli s kapacitou 1 mil. t/r. V současné době probíhá a v r. 1999 má být do provozu uvedena také válcovací část nového provozu "minimill"
 • V září 1998 byla po 150 letech ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava zastavena výroba surového železa. To bude dodáváno z podniku Vysoké pece Ostrava, a.s., který založily Vítkovice, a.s. společně s Novou hutí, a.s. Znamená to zrušení 3 vysokých pecí, aglomerace a koksovny. Koncentrace výroby surového železa do společného podniku přinese vedle ekologických efektů pro město Ostrava také vyšší využití vysokých pecí a zlepšení ekonomiky výroby..
 • Připravuje se výstavba nového závodu na výrobu obalového plechu v objemu 120 tis. tun ročně. Plánovaná investice by se měla uskutečnit do dvou let. Investiční náklady mají činit 3,6 mld. Kč. Válcovny plechu, a.s., které výstavbu připravují, jednají s Novou hutí, a.s. o společné výstavbě mořírny.
 • Na úseku výroby dlouhých výrobků je realizována modernizace nosných kapacit výroby pro válcovaný drát, kolejnice (dlouhodobý program Třineckých železáren, a.s.) a sortiment středních a jemných profilů.