O nás

Stručně o unii

Ocelářská unie a.s. navazuje na činnost Hutnictví železa, a.s.

Na cestě od hutnického řemesla k průmyslové ocelářské výrobě můžeme sledovat, že spolu s rozvojem výroby a užití oceli, s nimiž je jako pupeční šňůrou svázán i rozvoj civilizace v positivním, ale i v negativním pojetí, se souběžně rozvíjejí trabanti tohoto jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších objektů zaměření lidské aktivity. Těmi nejvýznamnějšími jsou národní i nadnárodní ocelářské svazy a instituce. Zatímco ocelářská výroba a její základní produkt prodělaly a dále prodělávají překotný vývoj v technologiích, kvalitě, efektivnosti, ekologii i v organizaci, jako jednoznačný výsledek potřeby obstát v konkurenci, je trh v konkrétních podmínkách komodity ocel na druhé straně společným základním jmenovatelem navazování kontaktů ve snaze zmírnit důsledky jinak tvrdých střetů v odbytu. Platformou navazování i udržování užitečných kontaktů mezi výrobci oceli jsou národní a nadnárodní organizace a svazy. Prakticky ve všech zemích s vyspělým ocelářstvím působí národní ocelářské svazy, které jsou nevýdělečné a zaměřují se na dva základní druhy servisu:

  • činnosti, řešící otázky postavení ocelářské výroby a trhu, t.j. činnosti, odrážející tvrdou realitu přežití
  • činnosti typu kooperace např. ve vědě, výzkumu, rozvoji technologií, jakosti a dalších atributů předznamenávajících stejné, či modifikované cesty, které vedou ocel ke schopnosti konkurence s jinými materiály a jsou podmínkou pro obstání v konkurenci trhu pro jednotlivé výrobce. Chceme-li hovořit o servisu pro ocelářský průmysl, musíme v něm vidět jednak ty společné potřeby a zájmy, které má tento průmysl jako celek např. vůči konkurujícím materiálům, jednak jeho zájmy a potřeby jako individuálního subjektu nebo jejich skupin. Přes individuální zájmy, přes zájmy regionální včetně takových, které reprezentuje např. Evropské společenství pro uhlí a ocel se ukazuje a praxí potvrzuje účelnost společných platforem jak nad ryze individuální úrovní, tak nad skupinovou úrovní.

Přestože trh a jeho základní atribut - konkurence - staví také ocelářské podniky do posic konkurentů, mají tyto podniky na druhé straně mnoho zájmů společných a tyto mohou a také řeší, aniž by bylo třeba přistupovat ke kartelovým dohodám v pojetí vymezeném národními i nadnárodními legislativami. Zatímco ekonomickou sílu ocelářských společností umocňuje vedle trvalého zvyšování technické úrovně pokračující koncentrace ocelářského průmyslu formami fúzí a vytváření komplexu dceřinných společností, joint venture, servisních center až po tzv. strategické aliance, spojuje ocelářské společnosti potřeba čelit konkurenci jiných materiálů jako jsou hliník, plasty, dřevo.

Dlouhodobý účinek a pro návratnost vložených prostředků nezbytná doba využitelnosti kapacit vedou k potřebě trvale sledovat makroekonomiku všech regionů zeměkoule a její vývoj, reagovat na možnosti, nutnost a požadavky spotřebitelů permanentním výzkumem a vývojem. Společné financování a realizace různých výzkumných a vývojových projektů včetně akcí penetračního marketingu vedou v první řadě k vytváření, udržování a rozšiřování schopnosti oceli konkurovat jiným materiálům. To však nesnímá z jednotlivých ocelářských podniků břemeno prosazovat se vůči sobě navzájem. Opomenout nelze ani potřebu uplatňování společných požadavků, které vyplývají z charakteru ocelářské výroby jak vůči národnímu tak vůči nadnárodnímu resp. zahraničnímu prostředí ať již na bilaterální, či multilaterální úrovni

Speciálním zcela vžitým a tudíž nikde ani nekomentovaným rysem činností je ctění nedotknutelnosti výlučných zájmů členů a provádění těch činností, které:

  • členy zájmově spojují
  • otupují napjatost vztahů vyplývajících z jejich postavení jako konkurentů