Situace v roce 2010

Rok 2010 byl druhým rokem rekonvalescence trhu pro ocelářství po finanční krizi. I přes zotavování se výroby, tato ještě zdaleka nedosáhla předkrizovou objemovou úroveň a v důsledku nízkých odbytových cen jako dalšího negativního faktoru i úroveň objemu výroby v hodnotě. Na náklady výroby negativně působilo pokračování působení spirály růstu cen vstupů a ještě stále slabší než obvyklé využití kapacit výroby. Úspornými opatřeními vedoucími k redukci nákladů, odstavením agregátů na přechodnou dobu mohly společnosti výše popsané nepříznivé vlivy kompenzovat jen částečně. Společnosti musely přistupovat i k nouzovým pracovním režimům.

 Situace v náběhu zakázek se v závěru roku zlepšovala a je příznivá i v začátku roku 2011. Nejslabším článkem v odběratelské sféře je stavebnictví, ve kterém i prognózy pro rok 2011 a také pro rok 2012 nejsou optimistické.

Společnosti i přes napjatou ekonomickou situaci pokračovaly v investičních aktivitách a to zejména v plnění závazků vůči životnímu prostředí.

Zlepšující se situace v odbytu a tím i v ekonomice umožnila některým společnostem (ArcelorMittal Ostrava a Evraz Vítkovice Steel) zahájit úvahy resp. přípravy významných modernizačních akcí v oblasti výroby fáze tekutého kovu – oceláren.

Díky předchozímu vývoji je finanční kondice většiny společností i nadále na úrovni zajišťující fungování společností. Společnosti jsou nadále schopny plnit své závazky.

Hlavní rizika dalšího vývoje z pohledu udržitelného vývoje leží v oblastech hospodářské politiky, ekologických, legislativních a energetických opatření vlády. A to platí pro ocelářství celé EU.