Základní informace o společnosti

Hutnictví železa, a.s. byla založena 31.12.1992 a je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1817. IČO: 47115998 Adresa: 100 00 Praha 10, Krátká 419/39.

Od 1.6.2017 rozhodnutím valné hromady nese společnost název Ocelářská unie a.s.

Představitelé 20 organizací ČSFR, zabývajících se výrobou, obchodem a výzkumem v oblasti výrobků hutnictví železa se 5.11.1992 sešli v Praze, aby ustavili akciovou společnost Hutnictví železa a.s., která svou činnost zahájila k 1.1.1993

Došlo k tomu po několikaměsíční přípravě a vzájemných jednáních. Představitelé dále uvedených organizací se na základě příslušných ustanovení Obchodního zákoníku rozhodli k převedení tehdejší organizace Hutnictví železa, společný podnik na akciovou společnost. K převodu na akciovou společnost vedly účastníky Hutnictví železa společného podniku jednak povinnost vyplývající z §766 Obchodního zákoníku, jednak poznatky o poslání obdobných organizací v zemích Evropského společenství a v neposlední řadě i požadavek na maximální racionalitu výkonů odborných služeb pro hutnictví.

V osmičlenném představenstvu byli generální ředitelé 5 největších hutních podniků České republiky a Slovenské republiky a 3 zástupci managementu a.s. Ve čtyřčlenné dozorčí radě byli zastoupeni generální ředitelé dalších dvou akcionářů a dva členové volení zaměstnanci. V současné době má představenstvo 3 členy a dozorčí rada 6 členů.

Společnost již svým charakterem nemůže provádět činnosti, které by mohly vyvolat konflikt zájmů akcionářů. V případech, kdy je jednáno v zájmu akcionářů SR, je smluvně a ve stanovách společnosti stanoveno, že tato jednání jsou reprezentována zástupcem z řad slovenských akcionářů.

Těžištěm činností akciové společnosti jsou odborné služby analytického, poradenského charakteru vč. systémových řešení závažných problémů hutnictví, např. převod ČSN na evropské normy, převody výkaznictví hutního průmyslu na standard evropského společenství, závazky vyplývající z asociační dohody o přidružení k evropskému společenství, ochrana životního prostředí.

Oficiální názvy společnosti v jiných jazycích:

  • V němčině: Stahlverband, AG.
  • V angličtině: Steel Federation, Inc.
  • Ve francouzštině: Fédération de l´ Acier, S.A.
Ocelářská unie > O nás > Základní informace