Normotvorba a související legislativa

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů mimo jiné upravuje:

    • práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím;
    • způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES).

Odkazy na legislativu a předpisy vztahující se k zákonu 22/1997 Sb.:

Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb.

Informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky

Databáze harmonizovaných norem

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011; ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Uvádění výrobků na trh

Vyhledávání v předpisech a normách

Novinky