Kalendář akcí

Hannover Messe 2024, Německo, Hannover

22. – 26. dubna 2024

Veletrh Hannover Messe pokrývá celé spektrum strojírenského průmyslu a patří mezi nejprestižnější akce na světě. Mezi hlavní témata patří automatizace, průmysl 4.0, bezpečnost IT, umělá inteligence, vodík, pohony, elektromobilita, subdodávky a mnohé další.

POTRUBÍ 2024, ČR, Jičín

23. – 24. dubna 2024

Již 5. ročník specializované odborné konference POTRUBÍ 2024 proběhne ve dnech 23.-24. dubna 2024 v Jičíně. V rámci dvoudenní konference se představí moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu, realizaci, diagnostice, inspekci, údržby a opravách potrubí. Prostor bude věnován také problematice správné inženýrské praxe při provozu potrubních sítí. Součástí akce bude také prezentace výrobků a služeb.

Stavební veletrh Brno, ČR, Brno

24. – 27. dubna 2024

Stavební veletrh Brno prezentuje průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce a technické zařízení budov. Termín konání veletrhu na začátku roku umožňuje získání potřebných informací, přehledu o novinkách nebo nalezení realizátorů a dodavatelů staveb ještě před zahájením stavební sezóny.

Mezinárodní synpozium MOSTY 2024, ČR, Brno

25. – 26. dubna 2024

Sympozium MOSTY je každoroční setkání více jak 700 odborníků, kteří si vyměňují zkušenosti s výstavbou silničních a železničních mostů ve všech fázích přípravy a realizace. Jde o nejvýznamnější mostařskou akci v České republice, které se účastní projekční kanceláře, architekti, stavební a technologické firmy i klíčoví zástupci investorů a dalších hráčů celého dodavatelského řetězce.

Oceláři, ČR, Rožnov pod Radhoštěm

25. – 26. dubna 2024

38. ročník konference Oceláři proběhne ve dnech 25. – 26. dubna v Rožnově pod Radhoštěm. Konference se bude věnovat tématům z teorie a praxe výroby a zpracování oceli, konkrétně půjde o základy metalurgických procesů, technologie výroby oceli, problematiku zvyšování čistoty oceli, odlévání oceli do kokil a na zařízení plynulého odlévání či řešení technologických, ekonomických a ekologických problémů při výrobě oceli.

Ocelové konstrukce 2024, ČR, Pasohlávky

21. května 2024

I v roce 2024 se oceláři setkají na tradičním, tentokrát již 26. ročníku konference Ocelové konstrukce 2024. Program konference se bude věnovat problematice ocelových konstrukcí z hlediska výroby materiálu, projektování a návrhu ocelových konstrukcí včetně využití metody BIM, povrchových úprav, provozu a údržby. Prezentovány budou i zajímavé realizace z oboru. Konference je určena výrobcům, dodavatelům a provozovatelům ocelových konstrukcí, výrobcům a dodavatelům materiálů a služeb pro povrchové úpravy, projektantům, dodavatelům softwaru pro navrhování a design ocelových konstrukcí, zástupcům veřejné a státní správy a akademické sféry.

13th European Electric Steelmaking Conference, Německo, Essen

3. – 7. června 2024

Ve dnech 3. až 7. června 2024 se v konferenčním centru Philharmonie Essen uskuteční 13. evropská konference o výrobě elektrické oceli. Více než 150 prezentací je rozděleno do následujících témat: Technologie elektrických obloukových pecí; Procesy elektrických obloukových pecí; Tavení DRI/HBI v elektrických obloukových pecích; Nové typy pecí pro tavení DRI/HBI; Požadavky a řešení v oblasti elektrické sítě; Optimalizace energie a účinnosti; Procesy a technologie pánvových pecí; Strategie ekologické výroby oceli.

INVENT ARENA 2024, ČR, Třinec

12. – 13. června 2024

Jediná soutěžní výstava v České republice zaměřující se na patenty, udržitelnou výrobu a technologické novinky ohleduplné k přírodě a planetě. Dějištěm dvoudenního programu bude multifunkční hala WERK ARENA v Třinci. 12. a 13. června 2024 se zde potkají tuzemští i zahraniční vystavovatelé, zástupci univerzit, představitelé ochrany průmyslového vlastnictví, investorů, nositelé nových myšlenek a nápadů i široké veřejnosti. INVENT ARENA 2024 ukáže, jak přínosná, ale i zábavná věda dokáže být.

Future Steel Forum 2024

17. – 19. června 2024

Jak přistupují výrobci oceli ke složitým tématům digitální výroby a Průmyslu 4.0? Jaké jsou přínosy, kde jsou výzvy a kde se skrývá úspěch? Připojte se k fóru Future Steel Forum ve Stockholmu. Již 7. ročníku konference se zúčastní vedoucí pracovníci v ocelářství, kteří chtějí využít výhod inteligentní výroby, vytvořit plán dekarbonizace a získat komplexní informace o budoucím směřování průmyslových procesů.

Nordic Steel 2024, Švédsko, Luleå

26. – 28. června 2024

Severská konference o ocelových konstrukcích je konference, která se koná každoročně již více než 50 let a spojuje akademickou obec a odborníky z praxe. Obecná témata konference Nordic Steel 2024 jsou např.: Mostní konstrukce; Stavební konstrukce; Konstrukce tvářené za studena; Kompozitní ocelové konstrukce; Spojení a spoje; Výroba a konstrukce.

Steel Bridges Prague 2024, ČR, Praha

11. – 13. září 2024

11. ročník sympozia Steel Bridges tentokrát proběhne v České republice. Konat se bude 11.-13. září 2024 v OREA Hotel Pyramida Praha. Mezinárodní sympozium Steel Bridges Prague 2024 představí velké množství témat souvisejících s výzkumnými, projektovými a konstrukčními aktivitami v oblasti ocelových mostů.

Mezinárodní strojírenský veletrh, ČR, Brno

8. – 11. října 2024

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

9th European Coke and Ironmaking Congress, Itálie, Verona

16. – 18. října 2024

Kongres se zaměří na nejnovější technologie v oblasti výroby koksu, spékání, peletizace, pyrolizace biomasy a výroby železa. Cíl uhlíkové neutrality v roce 2025 a s ním spojené intenzivní úsilí ocelářského průmyslu významně ovlivní technologie redukce železné rudy. Z tohoto hlediska je vzhledem k nedostatku železných rud odpovídajících požadavkům na přímou redukci plynem a na tavení v elektrické obloukové peci důležitý návrh nových technologií a zařízení, které mohou zajistit uhlíkovou neutralitu i pro cesty na bázi uhlí. Tento kongres se zaměří na technologie, které mohou tohoto cíle dosáhnout zlepšením účinnosti stávajícího procesu, použitím zařízení, která zamezují čistým emisím skleníkových plynů, a poukázáním na nové cesty založené na využívání biomasy, jejíž čisté emise jsou ve své podstatě neutrální.

SteelSIM 2025, ČR, Třinec

2. – 4. září 2025

11. mezinárodní konference o modelování a simulaci metalurgických procesů při výrobě oceli SteelSIM 2025 pořádaná Českou hutnickou společností. Konference si klade za cíl nabídnout velkou příležitost pro odborníky v oblasti numerického modelování a simulace. Účastníci pocházejí jak ze sfér akademického výzkumu, tak z oblasti ocelářského průmyslu, aby si vyměnili poznatky a nové vědecké/technické úspěchy a diskutovali o společných výzvách a možných cestách budoucího vývoje. Bude se zabývat současným stavem simulovaného a prediktivního modelování v oblasti navrhování a výroby oceli.

Novinky