Studijní programy Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO

14. 8. 2023 | Novinky, Vzdělávání

Představení studijních programů Fakulty materiálově-technologické VŠB.

Bakalářské studium

Studijní program Environmentální technologie

Studijní program Environmentální technologie poskytuje studentům komplexní bakalářské vzdělání ve velmi žádané a perspektivní oblasti zahrnující návrh a řízení chemicko-technologických a bio‑technologických procesů, jejich fyzikálně-chemických, bio-chemických a biologických principů. Studium zahrnuje rovněž ucelený soubor metod hodnocení kvality vstupních látek a produktů včetně posouzení dopadu průmyslových výrob na kvalitu životního prostředí. Příprava studentů bude zaměřena rovněž na soustavně rozvíjející se oblast nanotechnologií s důrazem na pochopení možného vlivu výroby, ale i výrobků na životní prostředí. Environmentální technologie jsou dynamicky se rozvíjející oblastí, která vyžaduje odborníky s příslušnou kvalifikací.

Nově se objevující chemicko-technologické výrobní procesy a s nimi související potřeba přípravy odborníků s patřičným souborem vědomostí, schopností a dovedností vyžaduje aktivní spolupráci mezi průmyslovými podniky a univerzitou. Záměrem rozvoje studijního programu Environmentální technologie bude na základě této úzké spolupráce reflektovat měnící se technologické trendy, a tím umožní aktivně modifikovat náplň učiva relevantních předmětů. Dalším záměrem rozvoje tohoto studijního programu bude zatraktivnit problematiku environmentálních technologií s cílem oslovit širší okruh zájemců o jeho studium. Náplň uvedeného studijního programu rovněž reflektuje potřebu přípravy odborníků v souladu s vizemi Průmyslu 4.

Inženýrské studium

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studia lze volit předměty, které dávají absolventům možnost se profilovat dvěma směry – chemicko-inženýrským a environmentálním. Charakteristická pro program je univerzálnost uplatnění absolventů. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům také pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů je určen pro studenty, kteří se zajímají o problematiku podnikatelské ekonomiky, průmyslového managementu a také o moderní průmyslové technologie z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce pro absolventy je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících na současném trhu práce.

Studijní specializace

Ekonomika a management v průmyslu

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se základními znalostmi průmyslových technologií.

Studenti již v průběhu studia získávají cenné zkušenosti díky kontaktu s průmyslovou praxí. Na výuce se podílejí také špičkoví odborníci z praxe, např. daňoví poradci, auditoři, soudní znalci, čímž je zaručena vysoká kvalita výuky a propojení s praxí. Absolvent nalezne uplatnění především jako manažer nebo specialista podnikových útvarů ve výrobních a inženýrských organizacích.

Management kvality

Management kvality představuje tu část řízení organizací, která má garantovat maximální spokojenost zákazníků při minimální spotřebě zdrojů. Při studiu této specializace studenti získají vedle vědomostí z oblasti managementu kvality i potřebné vědomosti o základních technologiích výroby, matematické statistiky, jakož i vědomosti o praktickém uplatňování základních metod a nástrojů managementu kvality v organizacích. Absolventi získají atraktivní schopnost řídit z pohledu managementu kvality všechny procesy v organizacích.

Studijní program Materiálové inženýrství

Bakalářský program Materiálové inženýrství nabízí mimořádně dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce. Během studia se seznámíte se všemi důležitými skupinami technických materiálů od železných a neželezných kovů, přes polymery, konstrukční keramiku až po kompozitní materiály. Získáte informace o výrobě a zpracování kovů včetně jejich odlévání, tváření, tepelného zpracování, ale i o metodách zkoušení jejich vlastností a hodnocení struktury. Nedílnou součástí studia je také recyklace a zpracování druhotných surovin. Garantující pracoviště disponují laboratořemi, které jsou srovnatelné s obdobnými pracovišti ve vyspělých zemích. Samozřejmostí je i rozšíření znalostí v oblasti cizího (zejména technického) jazyka a nezapomínáme ani na rozvoj dnes tak potřebných soft‑skills – např. komunikačních a prezentačních dovedností. Studenti mají již během studia možnost zapojit se do řešení průmyslových problémů, mohou také absolvovat zahraniční stáže.

Jako absolventi najdete uplatnění v technicko-provozních, obchodních i řídících funkcích výrobních provozů, v útvarech přípravy a organizace výroby, zařízení provozů či jako pracovníci ve vývojových a diagnostických laboratořích. Můžete také pokračovat v navazujícím, oborově zaměřeném studiu v magisterském programu Materiálové inženýrství nebo Metalurgické inženýrství, případně studovat Double Degree Program mezi VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a Yokohama National University, Japonsko. Následně si můžete zvýšit kvalifikaci studiem doktorských studijních programů Materiálové vědy a inženýrství nebo Metalurgická technologie. Těšíme se na Vás!

Studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Jsi středoškolák, vyber si studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl a pojď s námi stavět auta, má to smysl! Obor garantuje katedra materiálů a technologií pro automobily a je nositelem ochranné známky StudentCar. StudentCar se zabývá vývojem a stavbou sportovních vozů s přímým zapojením studentů. Nabízíme atraktivní způsob výuky formou hry. Disponujeme laboratoří pro testování výkonových a emisních parametrů motorů, laboratoří pro dynamické testování automobilových dílů, stereoskopickou 3D projekcí, laboratoří pro stavbu silničních vozidel, ateliérem pro design, laboratoří pro 3D tisk a skenování 3D objektů a dvěma pětiosými CNC obráběcími centry. Přidej se!

Studijní program Nanotechnologie

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si tak své znalosti a dovednosti.

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Studijní program nabízí možnost stát se odborníkem v aktuální oblasti hospodaření s energiemi, zejména s energií tepelnou. Studenti porozumí procesům přenosu tepelné energie, seznámí se s teorií a praxí získávání a užití tepelné energie z tradičních, například spalovacích procesů, ale i ze zdrojů obnovitelných, naučí se rovněž využívat tepelnou energii z odpadních zdrojů. Absolventi zvládají postupy ohřevu nebo chlazení materiálů, tekutin a prostředí. Studenti získají znalosti z oblasti keramických materiálů, které musí odolávat podmínkám tepelného zatížení. Problematiku studují s využitím moderních softwarových prostředků a s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. Absolventi si mohou své dovednosti rozšířit v navazujícím inženýrském studiu, nebo mohou nalézt uplatnění v oblastech s nároky na efektivní hospodaření s tepelnou energií v průmyslu a v komunální sféře.

Studijní program Umělecké slévárenství

Přestože jsme součástí technické univerzity, v rámci tohoto tříletého bakalářského studia získáte možnost využít své výtvarné nadání. Po absolvování studijního programu se pak můžete uplatnit jako odborník při odlévání předmětů uměleckého i průmyslového designu. Ve výuce si osvojíte nejen tradiční postupy výroby uměleckých odlitků z kovů a jejich slitin, ale také se seznámíte s moderními technologiemi Rapid Prototyping. Celé studium je koncipováno jako vyvážená kombinace studia přírodovědných a humanitních oborů s materiálově-technologickými předměty a disciplínami zaměřenými na uměleckou tvorbu. Velký důraz je kladen zejména na praktickou výuku.
Umělecké slévárenství je zcela unikátním studijním programem a v rámci celé ČR jej můžete studovat pouze u nás na fakultě. Po jeho absolvování můžete plynule navázat na specializaci Slévárenské technologie v navazujícím magisterském studiu.

Novinky