Technické normy v ocelářském průmyslu

26. 11. 2018 | Novinky

Co znamená pojem Technická normalizace, co je jejím smyslem, proč potřebujeme technické normy a k čemu slouží a jaké jsou druhy norem podle rozsahu platnosti?

Technické normy a ocelářský průmysl

Stejně jako jiná odvětví má rovněž ocelářství v národní (české) soustavě technické normy zařazeny do příslušných tříd:

Aktuálně tyto tři třídy zahrnují 1 960 platných technických norem.

Tvorbu evropských technických norem (EN) pro oblast hutnictví zastřešuje European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS), která do nedávna působila jako nezávislý subjekt přidružených k CEN (European Committee for Standardization). V současné době probíhá transformace ECISS jejímž výsledkem bude plné začlenění ECISS do struktury CEN.

Pod strukturou ECISS pracuje 12 níže uvedených technických komisí, které vypracovávají evropské normy pro výrobu, dodávání, zkoušení, analýzy, klasifikaci a definování výrobků z železa a oceli.

Mezinárodní technické normy (ISO) pro oblast hutnictví vznikají především v následujících třech technických komisích, ty jsou pak dále rozděleny do celé řady pracovních subkomisí:

 • ISO/TC 17 Steel
 • ISO/ TC 25 Cast irons and pig irons
 • ISO/ TC 5 – Ferrous metal pipes and metallic fittings

Ocelářská unie z pozice Centra technické normalizace pro oblast ocelových výrobků aktivně spolupracuje s výše uvedenými komisemi ECISS a rovněž s následujícími komisemi a subkomisemi ISO:

 • ISO/TC 17/SC 1 – Methods of determination of chemical composition
 • ISO/TC 17/SC 3 – Steels for structural purposes
 • ISO/TC 17/SC 4 – Heat treatable and alloy steels
 • ISO/TC 17/SC 9 – Tinplate and blackplate
 • ISO/TC 17/SC 10 – Steel for pressure purposes
 • ISO/TC 17/SC 11 – Steel castings
 • ISO/TC 17/SC 12 – Continuous mill flat rolled products
 • ISO/TC 17/SC 15 – Railway rails, rails fasteners, wheels and wheelsets
 • ISO/TC 17/SC 16 – Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
 • ISO/TC 17/SC 17 – Steel wire rod and wire products
 • ISO/TC 17/SC 19 – Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
 • ISO/TC 17/SC 20 – General technical delivery cond., sampling, mechanical testing methods
 • ISO/TC 5/SC 1 – Steel tubes
 • ISO/TC 25 – Cast irons and pig irons

Technické normy a evropská legislativa pro uvádění ocelových výrobků na trh

Řada ocelových výrobků patří do skupiny tzv. stanovených výrobků, tyto výrobky představují podle evropské legislativy zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, a proto musí být před jejich uvedením na trh posouzena shoda jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými zákonem č. 22/1997 Sb. a technickými předpisy (nařízením vlády – NV).  Přehled stanovených výrobků s příslušnými Evropskými směrnicemi a ekvivalentními NV je uveden v tabulce na konci tohoto dokumentu.

Stanovený výrobek je výrobek:

– specifikovaný v Nařízení vlády;
– u kterého musí být posouzena shoda podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky;
– k němuž se vystavuje prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech podle příslušných Nařízení
vlády;
– označený příslušným způsobem ve vazbě na úspěšné výsledky posouzení shody.

 Zákon č. 22/1997 Sb. upravuje:

 • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popř. jiný veřejný zájem (dále jen „oprávněný zájem“);
 • práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popř. uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků.

Technické požadavky na výrobek

 • Jsou technické specifikace v právním předpisu nebo normě stanovující:
  – požadované charakteristiky výrobku;
  – názvosloví a symboly;
  – požadavky na balení a označování;
  – postupy posuzování shody;
  – výrobní metody s vlivem na charakteristiky výrobků.
 • Jiné požadavky k ochraně oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele po uvedení na trh (podrobněji viz zák. č. 22/1997 Sb.).

Splnění harmonizované ČSN, určené ČSN nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech EU harmonizovanou EN, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Harmonizovaná Česká technická norma je norma, která plně přejímá požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány ES.

Určená Česká technická norma je norma, která vznikla bez vazby na harmonizovanou EN a je vyhlášena ve Věstníku ÚNMZ. Určení se týká vybraných technických norem, které nejsou harmonizovány a jsou v režimu některého Nařízení. Určení normy nám říká, že daná technická norma je v souladu s odpovídajícím Nařízením vlády (v případě betonářských ocelí, pro něž doposud není vypracována harmonizovaná EN tedy s NV 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.), a tudíž na ni není potřeba zpracovávat stavebně technické osvědčení (STO).

Označování stanovených výrobků

Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popř. do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených NV opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví NV, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES Prohlášení o shodě nebo jiný dokument.

Označení CE (značka shody) na stanoveném výrobku deklaruje že:

– výrobku bylo vydáno ES prohlášení o shodě v podobě, předepsané předpisy EU;
– výrobek splňuje požadavky všech relevantních směrnic EU;
– posouzení shody bylo provedeno v souladu s relevantními směrnicemi EU;
– výrobek je tedy bezpečný.

Označení CE se umísťuje na stanovený výrobek, jeho výrobní štítek nebo jeho dokumentaci výrobce.

Prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech

Pokud má být ke stanovenému výrobku připojeno označení značkou shody CE, musí být současně výrobcem nebo dovozcem vydáno/přiloženo Prohlášení o shodě nebo Prohlášení o vlastnostech, případně jiný předepsaný dokument (ES přezkoušení typu, Evropské technické schválení aj.).

Prohlášení o shodě (DoC = Declaration of Conformity)

Je dokument, který stvrzuje oprávněnost označení CE na výrobku; vydává jej výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce, pokud jeho vydání předepisují příslušná NVl po provedeném posouzení shody vlastností stanoveného výrobku s technickými požadavky dle příslušných technických předpisů.

Prohlášení o vlastnostech (DoP = Declaration of Performance)

Pro stavební výrobky, u kterých byl vydán harmonizovaný předpis v souladu s nařízením CPR, je předchozí ES Prohlášení o shodě nahrazeno Prohlášením o vlastnostech (DoP). Je to dokument vydaný na základě posouzení dle postupů pro stanovené stavební výrobky dle nařízení CPR.

Stavební výrobky

Uvádění stavebních výrobků na trh je podřízeno nařízení EU č. 305/2011 Construction Products Regulation (CPR). Pro stanovené stavební výrobky dle tohoto nařízení (viz seznam skupin výrobků v tabulce níže) je výrobcem/dovozcem vydáváno na základě předepsaného posouzení Prohlášení o vlastnostech (DoP). Současně jsou tyto výrobky označovány značkou shody CE, v souladu s příslušnou harmonizovanou normou, příp. jiným technickým předpisem pro tento výrobek.

Na stavební výrobky jejichž posouzení shody není stanoveno základním technickým předpisem (neexistuje harmonizovaná norma – např. oblast výrobků z betonářských ocelí) se vztahuje NV č. 163/2002 Sb. Toto nařízení nemá ve směrnicích EU ekvivalent a jeho působnost je pouze pro stavební výrobky uváděné na trh v ČR. Seznam stanovených výrobků podle NV č. 163/2002 Sb. je zveřejněn v NV 312/2005 Sb.

Odkazy na legislativu a předpisy vztahující se k zákonu 22/1997 Sb.

Informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky:

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz

Vyhledávání norem dle kritérií a oblastí harmonizace:

https://www.nlfnorm.cz/normy/475/databaze-harmonizovanych-norem-477Prováděcí%20předpisy%20k%20zákonu%20č.%2022/

Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb.:

http://www.unmz.cz/urad/seznam-narizeni-vlady-k-provedeni-zakona-c-22-1997-sb–c574

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011; ze dne 9. března 2011,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Platné znění z 16.6.2014:

http://www.unmz.cz/test/narizeni-eu-c-305-2011-podminky-pro-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-trh

Novinky