Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace (CTN) Ocelářská unie je jedním ze spolupracujících subjektů s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), která zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Statut CTN je uveden na stránkách ČASu.

V rámci CTN spolupracujeme na tvorbě národních, evropských a mezinárodních norem zejména z oblasti výroby železa a oceli. Seznam spolupracujících komisí CEN a ISO naleznete zde.

Veřejnost má možnost zapojit se do činností v oblasti technické normalizace účastí na tvorbě a připomínkování evropských a mezinárodních norem nebo účastí na připomínkování překladů při zavádění těchto norem do soustavy českých technických norem. Systém pro veřejné připomínkování návrhů evropských norem je dostupný z webových stránek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Informace o aktuálních pracích na českých a evropských technických normách lze nalézt ve Věstníku ÚNMZ.

Seznam českých technických norem a informace o přístupu k normám naleznete na stránkách ČAS.

V případě zájmu o spolupráci na tvorbě norem nebo o bližší informace k technické normalizaci kontaktujte manažera pro technické normy a standardizaci Taťánu Ujházy.

 

Aktuální informace k projednávaným dokumentům za rok 2024:

Novinky