Zdroje znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji

Zdroje znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji

Zpět na přehled novinek Miliardy korun investované do snižování emisí z ocelářských provozů vedly k významnému poklesu škodlivých emisí do ovzduší v Moravskoslezském kraji. I když průmysl je stále významným zdrojem znečištění, jeho podíl například u...
Systém obchodování s emisními povolenkami a jeho reforma

Systém obchodování s emisními povolenkami a jeho reforma

Zpět na přehled novinek Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) v roce 2005. Cílem systému bylo přimět výrobce elektřiny a tepla společně s vybranými průmyslovými odvětvími ke snižování emisí skleníkových plynů tak, aby...
Jak vznikají skleníkové emise v ocelářském průmyslu

Jak vznikají skleníkové emise v ocelářském průmyslu

Zpět na přehled novinek Výroba oceli významným způsobem přispívá k emisím skleníkových plynů do atmosféry, což je dáno technologií výroby oceli a vstupními surovinami. Ze skleníkových emisí celého odvětví připadá 88 procent na výrobu koksu, aglomerátu, surové...
Ocel jako recyklovatelný materiál

Ocel jako recyklovatelný materiál

Zpět na přehled novinek Ocel je unikátní materiál. Lze ji stoprocentně a znovu a znovu recyklovat, aniž by ztratila své vlastnosti. Ocel je tudíž nejvíce recyklovaný materiál na světě. Míra její recyklace celosvětově dosahuje 86 procent. Zhruba polovina oceli vyrobená...
Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Zpět na přehled novinek Na ocelářství se jako na jeden ze zdrojů znečištění životního prostředí vztahuje evropská směrnice o průmyslových emisích. Podle článku 15 této směrnice nesmí mezní hodnoty emisí škodlivých látek – k nimž patří oxidy dusíku, oxidy síry a...